1. Personas datu apstrādes pārzinis

Klientu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. nr. 40203188024, adrese Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011, e-pasts [email protected]), ar visām tās struktūrvienībām, turpmāk tekstā: OTRĀ ELPA.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Klientu datu aizsardzības politikas, turpmāk tekstā Politika, mērķis ir sniegt fiziskai personai - OTRĀ ELPA klientam, kas ir datu subjekts, informāciju par viņa personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos viņa personas dati tiek izpausti, par datu glabāšanas termiņiem un par datu aizsardzību. Politika ir pieejama elektroniski OTRĀ ELPA mājas lapā www.otraelpa.lv Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un OTRĀS ELPAS iekšējos normatīvajos noteikumos.

2.2. OTRĀ ELPA, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu

2.3. OTRĀ ELPA nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.4. Politika aptver šādus klienta datu ievākšanas un apstrādes veidus:

1. Sīkdatnes.
2. Google Analytics.
3. Sīkfaili.
4. Klienta kartes programmas datu apstrāde.
5. Tiešsaistes pirkumu datu apstrāde.
6. Informatīvās Ziņu lapas saņēmēju personas datu apstrāde.
7. Videonovērošanā OTRĀ ELPA veikalos iegūto personas datu apstrāde.

2.5. OTRĀ ELPA ir tiesības jebkurā brīdī grozīt Politiku, aktuālo redakciju publicējot OTRĀ ELPA tīmekļa mājas lapā.

Sīkdatnes

3. Sīkdatnes

3.1. Sīkdatne (angliski - "cookies") ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz lietotāja datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Apmeklējot OTRĀ ELPA mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotājs akceptē sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas nolūkiem.

3.2. OTRĀ ELPA lieto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.

3.3. Informācija par sīkdatnēm Lietotājs OTRĀ ELPA tīmekļa mājaslapu atver, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram– Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu. Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad lietotājs lieto OTRĀ ELPA mājaslapu. Nākamreiz, kad lietotājs atkal apmeklē OTRĀ ELPA mājaslapu, pārlūkprogramma atceras lietotāja darbības un daļu no tām paveic lietotāja vietā, piemēram, izvēlas darba valodu vai kontrolē sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību OTRĀ ELPA mājaslapa iegūst iespēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai lietotāju personiski identificētu, un datus par lietotāja navigāciju iegūtu OTRĀ ELPA kontrolē.

Google Analytics

4. Google Analytics

4.1. Google Analytics - programma, kura izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas lietotāja datorā un ļauj analizēt to, kā lietotājs izmanto attiecīgo interneta lapu. Plašāk ar “ Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājas lapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

4.2. OTRĀ ELPA tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir OTRĀ ELPA tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk ar “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas Noteikumiem var iepazīties Google mājaslapā (pieejams: https://www.google.com/analytics/terms/us.html )

4.3. Ja lietotājs vēlas, lai OTRĀ ELPA neiegūst informāciju par lietotāja aktivitātēm OTRĀ ELPA mājaslapā, lietotājam jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks (pieejams: https://support.google.com/analytics/answer/181881). Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Sīkfaili

5. Sīkfaili

5.1. Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa serveris glabā datorā vai mobilajā ierīcē, un sīkfaila saturu var izgūt un izlasīt tikai tas serveris, kas sīkfailu izveidojis. Sīkfaili ir unikāli lietotāja izmantotajai pārlūkprogrammai vai mobilajai lietotnei. Teksts, kas ietverts sīkfailā, bieži sastāv no identifikatoriem, vietņu nosaukumiem un dažiem cipariem un rakstzīmēm.

5.2. Sīkfailus varat pārvaldīt caur lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kurus sīkfailus lietotājs vēlas pieņemt un kurus izdzēst. Jebkurā brīdī lietotājs var atteikties no sīkfailiem, izdzēšot tos no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir ieviesti. Sīkfailu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no lietotāja izmantojamās pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu vairāk, kā kārtot vai izdzēst lietotāja pārlūkprogrammā ieviestos sīkfailus, lietotājam jāapmeklē lietotāja izmantojamās pārlūkprogrammas interneta vietni. Detalizēta informācija par sīkdatnēm, to veidiem, lietošanu un dzēšanu (angļu valodā) apskatāma vietnēs ec.europa.eu (pieejams: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm) un allaboutcookies.org (pieejams: http://www.allaboutcookies.org/) .

Klienta kartes programmas datu apstrāde

6. Klienta kartes programmas datu apstrāde

6.1. Klienta personas dati dalībai OTRĀ ELPA klientu programmā, turpmāk tekstā Programma, tiek ievākti tikai no paša klienta, viņam aizpildot un iesniedzot Klienta anketu.

6.2. Klienta anketā tiek ietverti šādi personas dati:

6.2.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums;

6.2.2. kontaktinformācija - tālruņa numurs, e-pasta adrese

6.3. OTRĀ ELPA ievāc un apstrādā Klienta anketas personas datus, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

* Klienta piekrišana;

* Datu pārziņa leģitīmā interese;

6.4. Izmantojot iesniegtās Klienta anketas datus, OTRĀ ELPA izveido datubāzē unikālu Programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina klienta dalību Programmā, Programmas priekšrocību piešķiršanu un klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Programmas noteikumus.

6.5. Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, OTRĀ ELPA personu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku.

6.6. Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru) OTRĀ ELPA izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto klientu, saskaņā ar Programmas noteikumiem.

6.7. Pieņemot Klienta anketu, OTRĀ ELPA uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir dotas pēc brīvas gribas, iepazīstoties ar šo Politiku un Programmas noteikumiem.

6.8. Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos klients neaktualizēs, datiem mainoties, OTRĀ ELPA var rasties grūtības nodrošināt Programmas priekšrocību izmantošanu vai klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos OTRĀ ELPA var būt spiesta bloķēt Klienta karti un izbeigt klienta dalību Programmā.

6.9. Klienta anketas datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr klients ir Programmas dalībnieks. Lai nodrošinātu OTRĀ ELPA leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi OTRĀ ELPA uzglabā arī ilgāku periodu – līdz diviem gadiem.

6.10. Ja Klients anketā ir devis piekrišanu piedāvājumu un informācijas saņemšanai, tad OTRĀ ELPA sūta klientam informāciju par Programmas jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju OTRĀ ELPA sniedz tikai klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu. Ja klients nevēlās saņemt informāciju un piedāvājumus no OTRĀ ELPA, viņš jebkurā brīdī var atteikties no tā, nosūtot attiecīgu paziņojumu.

Tiešsaistes pirkumu datu apstrāde

7. Tiešsaistes pirkumu datu apstrāde

7.1. OTRĀ ELPA klientiem tiek sniegta iespēja iegādāties noteiktas OTRĀ ELPA piedāvātās preces un produktus tiešsaistes tīmekļa vietnēs, tādās tiešsaistes tirdzniecības platformās kā, piemēram: www.andelemandele.lv, www.ss.com, www.facebook.com u.c. OTRĀ ELPA var publicēt sludinājumu, izmantojot tikai oficiāli apstiprināto OTRĀ ELPA profilu attiecīgajā tirdzniecības platformā.

7.2. Ja klients izsaka vēlmi iegādāties sludinājumā pieejamo preci, OTRĀ ELPA sagatavo priekšapmaksas (avansa) rēķinu, kura apmaksa jāveic elektroniski, pārskaitot priekšapmaksas (avansa) rēķinā norādīto summu uz SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. Nr: LV40203188024, Stabu iela 35-2, Rīga, LV-1011) kontu Nr. LV89UNLA0055000946672 (SEB BANKA AS, UNLALV2X).

7.3. Rēķina sagatavošanai un preču piegādes nodrošināšanai (pēc klienta pieprasījuma) OTRĀ ELPA ievāc klienta personas datus: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, sūtījuma piegādes adresi, vai pakomāta adresi, uz kuru ir jāpiegādā sūtījums.

7.4. Klienta datu apstrādes juridiskais pamats tiešsaistes pirkumos:

* Juridiskais pienākums, ietverot rēķinā LR likumā “Par grāmatvedību” noteiktos datus (vārds, uzvārds);

* Vienošanās ar klientu par preces piegādi izpilde (elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, sūtījuma piegādes adrese). .

7.6. Rēķinā iekļautos datus OTRĀ ELPA glabā tik ilgi, cik ir noteikts rēķinu uzglabāšanas termiņš LR likumā “Par grāmatvedību”.

Informatīvās Ziņu lapas saņēmēju personas datu apstrāde

8. Informatīvās Ziņu lapas saņēmēju personas datu apstrāde

8.1. Apmeklējot OTRĀ ELPA tīmekļa vietni, personām ir iespēja elektroniski pieteikties OTRĀ ELPA “Ziņu lapa” saņemšanai. Šī pakalpojuma nodrošināšanai OTRĀ ELPA ievāc sekojošos kontaktinformācijas datus: elektroniskā pasta adrese.

8.2. Informatīvās Ziņu lapas saņēmēju datu apstrādes juridiskais pamats ir:

* OTRĀ ELPA leģitīmā interese informēt sabiedrību par savām aktivitātēm.

8.3. Ziņu lapas saņēmēju datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kura laikā klients saņem informatīvo Ziņu lapu

8.4. Gadījumā, ja klients vēlās atteikties no Ziņu lapas saņemšanas, to ir iespējams izdarīt izmantojot atrakstīšanas linku, kas ir iekļauts katrā no ziņu lapām.

8.5. Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti klientam esot OTRĀ ELPA informatīvās Ziņu lapas Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, OTRĀ ELPA var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

Videonovērošana OTRĀ ELPA veikalos

9. Videonovērošana OTRĀ ELPA veikalos

9.1. OTRĀ ELPA veikalos tiek veikta videonovērošana, izmantojot veikalos izvietotās videokameras.

9.2. Veicot videonovērošanu OTRĀ ELPA veikalos, tiek apstrādāti veikalu apmeklētāju attēli, kuri nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā. Veicot videonovērošanu, OTRĀ ELPA apstrādā sekojošus personas datus: personas izskats (attēls), personas atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības video kameru uztveršanas zonā.

9.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats, veicot videonovērošanu, ir:

* OTRĀ ELPA leģitīmā interese - mantisko interešu apdraudējuma, dzīvības un veselības apdraudējuma novēršana, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un atklāšana un sabiedrības drošības nodrošināšana

9.4. Videonovērošanā iegūtie dati nepieciešamības gadījumā var tikt izpausti izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, kā arī trešajām personām.

Datu nodošana trešajām personām

10. Datu nodošana trešajām personām

10.1.OTRĀ ELPA veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Klienta personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Klienta personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Klienta personas datu apstrādei.

10.2. Klienta personas datiem, pēc nepieciešamības var piekļūt:

* OTRĀ ELPA darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, apsardzes darbinieki, drošības dienesta darbinieki, tiešie vadītāji;

* personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā. Tādas personas var būt: OTRĀ ELPA meitas uzņēmumi, franšīzes partneri, datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzēji.

* izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

* atsevišķos gadījumos teritorijas un telpu iznomātāji to leģitīmo mērķu sasniegšanai, piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai.

10.3. Datu apstrādātājiem OTRĀ ELPA iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. OTRĀ ELPA iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc OTRĀ ELPA norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez OTRĀ ELPA piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar OTRĀ ELPA noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

11.2. Ja Personas dati tiek izpausti saņēmējam, kurš atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, OTRĀ ELPA Nodrošina papildus izvērtējumu, identificējot papildu Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktā pamatojuma esamību (piemēram, Personas datu saņēmēja valsts nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni, saņēmējs sniedz adekvātas garantijas Personas datu aizsardzībai, t.sk. ‘Binding Corporate Rules’ esamība, ar Eiropas Komisijas apstiprinātu standarta klauzulām noslēgts sadarbības līgums, saņēmējs pievienojies rīcības kodeksam vai sertifikācijas mehānismiem, saņemta datu subjekta piekrišana, nodošana izriet no ar datu subjektu noslēgta līguma, nepieciešama tiesvedībā u.c.).

Personas datu glabāšanas periods

12. Personas datu glabāšanas periods

12.1. OTRĀ ELPA apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos (par grāmatvedību, likumā noteiktie noilguma termiņi u.c.). Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

12.2. Videonovērošanas ierakstus OTRĀ ELPA glabā līdz 3 (trīs) mēnešiem, lai nodrošinātu attiecīgu pierādījumu esamību pretenziju vai incidentu fiksēšanas gadījumā. Piemēram, ja atbilstošajā OTRĀ ELPA veikalā tiek konstatēts noziegums, videoieraksts kopā ar Klienta personas datiem var tikt izmantots kā pierādījums tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nozieguma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Klienta kā datu subjekta tiesības

13. Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie OTRĀ ELPA:

13.1. Tiesības iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi un piekļūt tiem

Klientam ir tiesības saņemt OTRĀ ELPA apstiprinājumu par to, vai OTRĀ ELPA apstrādā Klienta personas datus, kā arī attiecīgi viņam ir tiesības iepazīties ar saviem klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu un lēmumu pieņemšanu.

13.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka OTRĀ ELPA apstrādātā informācija par klientu ir neprecīza vai nepareiza, klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

13.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad klienta datus OTRĀ ELPA apstrādā uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Ja klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, OTRĀ ELPA anulē klienta karti un nevar dot iespēju klientam piedalīties Programmā, jo nevar nodrošināt Programmas darbību un piešķirtās priekšrocības. Klients var atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu Klienta kartes pieteikuma anketu vai sazinoties ar OTRĀ ELPA Noteikumos norādītajos veidos. Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, OTRĀ ELPA dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus. Pierādījumu par Klienta doto piekrišanu OTRĀ ELPA var uzglabāt arī pēc piekrišanas atsaukšanas, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret OTRĀ ELPA izteiktām prasībām, pretenzijām.

13.4. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja klients uzskata, ka OTRĀ ELPA apstrādā tā datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, OTRĀ ELPA aicina sazināties ar OTRĀ ELPA, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu OTRĀ ELPA pieļautās kļūdas, ja tādas radušās. Ja klients nav apmierināts ar OTRĀ ELPA piedāvātajiem risinājumiem vai OTRĀ ELPA, pēc klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (pieejams: www.dvi.gov.lv )

13.5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz OTRĀ ELPA leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus un abu pušu – gan klienta kā datu subjekta, gan OTRĀ ELPA kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko OTRĀ ELPA veic uz leģitīmo interešu pamata, OTRĀ ELPA nevar nodrošināt iespēju klientam turpmāk piedalīties OTRĀ ELPA Programmā.

13.6. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, klientam ir tiesības lūgt, lai OTRĀ ELPA dzēš tā personas datus.

13.7. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz OTRĀ ELPA leģitīmo interešu pamata, klientam ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi.

13.8. Tiesības saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība). Klientam it tiesības saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).